Plotëso të dhënat e tua

Konfirmoj se kam mbushur moshën 18 vjeç

KUJDES!

Sigurohu që fotoja e kuponit tatimor të jetë e plotë dhe të dallohet qartë blerja e produkteve Pampers, vlera në lekë si dhe numri i kuponit tatimor. Në rast të kundërt, mund të skualifikohesh nga promocioni! Ruaj kuponin tatimor deri në fund të promocionit për të tërhequr dhuratën. Një kupon tatimor mund të regjistrohet vetëm një herë!

Më mbaj mend
Dëshiron të marrësh buletinin informativ periodik si dhe të njoftohesh për promocione të tjera?